Information Ålands fiskevårdsförening

Ålands Fiskevårdsförenings första verksamhetsår är nu till ända och det är dags för en summering. Till att börja med ett stort tack till er alla som valt att gå med i föreningen. Vi är nu dryga 20 medlemmar och hoppas naturligtvis på ytterligare tillströmning under 2017.

Under december 2015 ansökte Ålands Fiskevårdsförening (ÅFV) om registrering hos Patent och Registerstyrelsen. Efter några smärre justeringar godkände PRS föreningens stadgar och den 13 januari 2016 verkställdes registreringen av ÅFV r.f. Vid årets slut uppgick antalet medlemmar till totalt 23 stycken.

Föreningen har under året i enlighet med stipulerade stadgar engagerat sig i en rad frågor och aktiviteter. Under det gångna året har ÅFV:

* Deltagit i processen kring fiskodlingen Guttorps bevarande genom att medverka i LR:s arbetsgrupp för framtagande av förslag till fiskevårdsavgift.

* Inhämtat skriftliga markägartillstånd för biotopvårdande åtgärder i ett antal rinnande vattendrag (Sviby, Bäckängen och Korsbro).

* Utfört talkoarbeten med grusning av lekområden i Korsbro, Bäckängen och Träskvik.

* Tillsammans med Fiskeribyrån elfiskat och dokumenterat reproduktion i Bäckängen, Sviby och Korsbroströmmen.

* Bevakat förekomsten av havsöringslek.

* Deltagit i insamling av julgranar för utförande av risvasar.

* Varit bollplank åt Snäckö fiskelag avseende restaurering av gäddlekområde.

* Erhållit Lions miljöstipendium.

* Haft samråd med föreningen Rädda Lumparn.

* Informerat om föreningen vid Stugägarföreningens höstmöte.

* Vid ett flertal tillfällen figurerat i media (såväl radio som tidningar).

https://rundbergsstugor.ax/fiskeguide-aland/