Ålands Fiskevårdsförening r.f.

Föreningens syfte och målsättning är att arbeta för en långsiktigt hållbar förvaltning av lokala fiskbestånd. Verksamhetens huvudinriktning är att förbättra och skydda fiskars lek- och uppväxtområden samt i övrigt verka för att ett hållbart fiske bedrivs.

Åländsk fiskevård baseras i dag huvudsakligen på utsättning av odlad fisk. Det goda kustnära fisket runt Åland har i mångt och mycket utsättning av fisk att tacka, kanske framförallt när det gäller havsöring som utan dessa åtgärder skulle vara en synnerligen sparsamt förekommande art. Men är det en långsiktigt hållbar strategi att enbart fokusera på utsättningar av odlad fisk? Vi tror inte det. Lokala vilda fiskbestånd är viktiga för den biologiska mångfalden och stärker dessutom Ålands status som sportfiskedestination!

 

ÅFV:s målsättning är att kunna utföra biotopvårdande åtgärder i ett antal vattendrag till gagn för havsöring och gädda. Omfattningen på genomförbara åtgärder blir beroende av intresset bland markägare, ideellt engagemang, samt möjligheter till finansiering av material och maskiner.

 

ÅFV önskar alla intresserade varmt välkomna till föreningen.

Bli medlem